Informace k povinnému testování zaměstnanců na Covid-19

Při provádění Antigenního testování na onemocnění COVID-19 na našem pracovišti na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 5. 3. 2021, č. j.: MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN dochází ke zpracování vašich osobních údajů. V souladu s článkem 13 nařízení GDPR Vám poskytujeme informace o účelu zpracování Vašich osobních údajů.

Správcem u tohoto zpracování je Fakultní nemocnice Olomouc, (dále jen „Správce“).

Kontaktní údaj správce:

Kontaktní adresa

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc

Telefon

588 441 111

Email

info@fnol.cz 

Webová stránka

www.fnol.cz 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Pavla Fiurášková

Telefon

588 442 479

Email

poverenec.GDPR@fnol.cz

Při Antigenním testování na onemocnění COVID-19 dochází ke zpracování následujících osobní údajů zaměstnanců:

 • datum provedení testu
 • číslo pojištěnce
 • jméno
 • příjmení
 • zdravotní pojišťovna
 • výsledek testu – negativní/pozitivní.

Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:

 • vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí na pracovišti a přijímání opatření k předcházení rizikům a vytváření bezpečných pracovních podmínek pro zaměstnance;
 • předložení výkazu zdravotním pojišťovnám testovaných zaměstnanců k proplacení příspěvku na antigenní testy.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě plnění právní povinnosti, která pro Správce plyne z §101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 5. 3. 2021, č. j.: MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN ve znění Mimořádného opatření MZČR č.j.: MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN ze dne 22. 5. 2021.

Pokud se domníváte, že jakékoli osobní údaje, které o Vás v této souvislosti vedeme, jsou nesprávné nebo neúplné, máte možnost požádat o přístup k těmto informacím, opravit je nebo požádat o jejich smazání.

V případě, že nejste spokojeni s tím, jakým způsobem jsme zpracovali Vaše osobní údaje, obraťte se na pověřence pro ochranu osobních údajů. Vaší stížností se budeme zabývat a spolupracovat, za účelem vyřešení Vaší záležitosti.

Pokud se domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů a podat stížnost.

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží:

Úřad pro ochranu osobních údajů 
adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz 

Osobní údaje vztahující se k Antigennímu testování zaměstnanců na onemocnění COVID-19, budou Správcem uchovávány nejdéle po dobu, po kterou mohou zdravotní pojišťovny provést kontrolu za účelem prověřování oprávnění Správce k získání příspěvku z fondu prevence na proplácení testů. Příjemcem osobních údajů tedy mohou být zdravotní pojišťovny v případě provádění kontrol za účelem zjišťování oprávnění Správce k získání příspěvku z fondu prevence na proplácení testů.

Osobní údaje nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V případě pozitivního výsledku budou osobní údaje předány příslušným orgánům veřejné správy.

Správce je taktéž povinen v rámci své preventivní povinnosti dle Zákoníku práce vhodným způsobem informovat ostatní zaměstnance o rizicích na pracovišti. Například o tom, že se na pracovišti vyskytuje (vyskytovala) nakažená osoba, která přišla do kontaktu s ostatními zaměstnanci. V takovém případě postupuje Správce tak, že učiní veškerá nezbytná opatření. Informace o konkrétní osobě zaměstnavatel zásadně nesděluje. Je-li nezbytně nutné sdělit konkrétní informace, činí tak Správce pouze v rozsahu nezbytném k ochraně zdraví a formou, aby žádným způsobem nedošlo k nepřiměřenému zásahu do soukromí, důstojnosti a integrity osoby.

Poskytnutí osobních údajů zaměstnancem je zákonným požadavkem mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. 3. 2021, č. j.: MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN, a to s výjimkou osob dle Mimořádného opatření MZČR č.j.: MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN ze dne 22. 5. 2021, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo u osob, které absolvovaly očkování a:

 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,
 • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

V Olomouci, dne 24. května 2021